Közérdekű információk

Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

A Polgármesteri Hivatal az alábbi szervezeti egységekre tagozódik:
 • Gazdálkodási pénzügyi feladatokat ellátó ügyintéző 3 fő
  1. Költségvetési ügyintéző: Makkainé Ládi Éva: a költségvetés előkészítésével, összeállításával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, állami támogatások visszaigénylése
  2. Pénzügyi ügyintéző:  Barna Erika: analitikai nyilvántartások vezetése, bérügyi nyilvántartás, könyvelés, házipénztárból kifizetések teljesítése, intézményeknél rendszeres leltározás végzése, óvodai, iskolai étkezési hozzájárulások beszedése, számlázása, bérleti díjak nyilvántartása, beszedése
  3. Adóügyi ügyintéző:Fuchs Andorné: adó megállapítása, kivetése, behajtása
 • Igazgatási feladatokat ellátó ügyintéző 3 fő
  1. Általános igazgatási ügyintéző: Lénártfalvi Gréta (70/459-1714) ügyiratkezelés, titkársági, munkaügyi feladatok, testületi ülés jegyzőkönyveinek készítése, statisztikák készítése
  2. Szociális, általános igazgatási ügyintéző:Pál Zsoltné: rendszeres szociális ügyek, mezőgazdasági ügyek intézése, üzletek működési engedélye, telepengedélyek kiadása
  3. Gyámügyi, anyakönyvi, népesség nyilvántartási ügyintézők:Bartók Sándorné anyakönyvi ügyek, Bócsi Alexandra: gyermekvédelmi támogatások ügyei, szociális támogatási ügyek, utca, házszámjegyzék folyamatos karbantartása
 • Település üzemeltetését, fejlesztését ellátó ügyintéző 1 fő
  1. Építési, műszaki ügyintéző: Ördög Imre (70/459-1697)
 • Egyéb kisegítő, szolgáltató tevékenységet ellátó személyek:
 • Karbantartók:

  1. Csoportvezető: Varga Norbert  (70/459-1719)
  2. Kőműves
  3. Festő
  4. Villanyszerelő
  5. Gépkocsivezető, anyagbeszerző

  Kisegítő személyzet:

  1. Hivatalsegéd: Szatmáriné Dobsi Zsuzsanna
 • Tóth András Falugazdász:
 • Ügyfélfogadás ideje: Hétfőnként 8:30-10h-ig. Elérhetőség: 06-30/329-3052

Polgármesteri Hivatal hatásköre

 • Önkormányzati ügyek,
 • Önkormányzati hatósági ügyek,
 • Államigazgatási, hatósági feladatok

Bizottságok tagjai:

Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság:

Elnök:

 • Furcsa Ferencné

Tagok:

 • Czaga Gábor
 • Varga Norbert
 • Levelényi Ferenc

Külsős tagok:

 • Czaga András

Egészségügyi - Szociális Bizottság:

Elnök:

 • Princz Jánosné

Tagok:

 • Varga Norbert
 • Makrai Tamás

Külsős tagok:

 • Péter Szabolcsné
 • Szabó István

Oktatási – Kulturális és Sport Bizottság:

Elnök:

 • Czaga Gábor

Tagok:

 • Varga Norbert
 • Levelényi Ferenc
 • Princz Jánosné

Külsős tagok:

 • Dudás Gáspárné

Közbeszerzési Bizottság:

Elnök:

 • Makrai Tamás

Tagok:

 • Furcsa Ferencné
 • Varga Norbert
 • Princz Jánosné

Külsős tagok:

 • Ferencsik Andrásné

Alpolgármester:

 • Varga Norbert

Roma Nemzetiségi Önkormányzat:

Elnök:

 • Rontó András: 06-20/372-7231

Elnök helyettes:

 • Hankó Ferenc

További tag:

 • Rontó Pál

Sajólád Község Önkormányzatának hatályban lévő rendeletei és határozatai

Rendelet sorszám/év Tárgy Módosító rendelet sorszám/év
1/1999. (I.29.) Mezőőri szolgálat felállítása 4/2003. (II.19.) mód.
3/2001. (V.22.) Helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet
10/2001. (X.30.) Köztisztviselők szociális juttatásairól, és kegyeleti támogatásairól szóló rendelet
1/2002. (I.22.) A kötelező igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
14/2002. (XII.11.) Az Önkormányzat egészségügyi alapellátásaira vonatkozó körzeteinek kialakítása
20/2003. (XI.12.) Kitüntető címek, elismerések alapításáról, és adományozásának rendjéről
21/2003. (XI.12.) Magánszemélyek kommunális adója

3/2004. (II.13.) mód.

15/2007. (XII.19.) mód.

21/2011. (XII.21.) mód.

17/2013. /XI.20./ mód.

21/2011.XII.21.

2/2004. (II.13.) Környezetvédelmi Alap létrehozása
8/2004. (VI.03.) Lakásbérleti díjak megállapítása

19/2009. (XII.16.) mód.

15/2011. (IX.21.) mód.

11/2004. (X.15.) Közművelődés és nyilvános könyvtári feladatok ellátása
15/2004. (XII.8.) Talajterhelési díj bevezetéséről, adatszolgáltatás eljárási szabályiról szóló rendelet

5/2007. (VI.27.) mód.

19/2011. (XI.23.)  mód.

17/2012. (XI.22.) mód.

3/2005. (II.16.) Sajólád község Hulladékgazdálkodási Tervének elfogadása
5/2006. (II.17.) Fráter Gy. Általános Iskola képzési-térítési díjának megállapítása
14/2006. (IX.13.) A község Általános Rendezési Tervének elfogadása
8/2008. (V.28.) A szociális gondoskodás és ellátás valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelete

3/2009. (II.18.) mód.

13/2011. (IX.21.) mód.

4/2013. (III.20.) mód.

7/2013. ( IV.24.) mód.

1/2009. (I.28.) A közterületek rendjéről, valamint a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról
4/2009. (II.28.) A közterületek rendjéről
9/2009. (IV.01.) A helyi környezet védelméről, a köztisztasággal összefüggő tevékenységről
13/2009. (X.21.) A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus ügyintézéséről szóló 9/2005. (X.26.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
4/2010. (III.23.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2003.(XI.12.) sz. rendelet módosításáról
7/2010. (V.26.) A helyi piac működési rendjéről
8/2010. (VIII.18.) A 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi támogatás felhasználásáról
9/2010. (IX.22.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.24.).sz. rendelet módosításáról
10/2010. (IX.22.) A 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítéséről szóló 8/2010. (VIII.18.) sz. rendelet módosítására
12/2010. (X.19.) A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatának  módosításáról
5/2011.(II. 15.) A szociális gondoskodás és ellátás helyi szabályozásáról szóló 8/2008. ( V.28.)   rendelet módosításáról
6/2011.(III.23.) A házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről, valamint az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról
7/2011.(III.23.) A szociális gondoskodás és ellátás helyi szabályairól szóló 8/2008. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 11/2011. (VI.24.) mód.
8/2011.(III.23.) Önkormányzat rendelete az általa nyújtott támogatások rendjéről
10/2011. (VI.24.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2010.(XII.22) kormányzati rendelet módosításáról
11/2011. (VI.24.) Sajólád községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális gondoskodás és ellátás helyi szabályairól szóló 7/2011. (III.23.) rendeletének módosításáról
3/2011. (IX.21.) A szociális gondoskodás és ellátás helyi szabályairól szóló 8/2008. (V.28.) rendelet módosításáról
15/2011. (IX.21.) A lakásbérleti díjak megállapításáról szóló 19/2009.(XII.16) rendelet módosítására
16/2011. (IX.21.) A fenntartásában működő iskolában a művészeti oktatásért fizetendő térítési díj, tandíj és hangszerhasználati díj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól
19/2011. (XI.23.) A talajterhelési díj bevezetéséről, valamint az azzal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 15/2004. (XII.8.) rendelet módosításáról
21/2011. (XII.21.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2003. (XI.12.) sz. rendelet módosításáról
25/2011. (XII.21.) Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
4/2012.(II.15.) A talajterhelési díj bevezetéséről, valamint az azzal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 15/2004./XII.8./ rendelet módosításáról és kiegészítésérő
5/2012. (III.21.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
6/2012. (III.21.) A szociális gondoskodás és ellátás helyi szabályairól szóló 8/2008. (V.28.) rendelet módosítására
7/2012. (III.21.) A közkifolyók használatának rendjéről
10/2012.(V.16.) A szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
11/2012.(VI.20.) A közterületek rendjéről szóló 4/ 2009.(II.18.) sz. rendeletének módosítására
16/2012. (XI.22.) Az állattartás helyi szabályairól szóló 6/2009. /III.11./ önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
17/2012. (XI.22.) A talajterhelési díj bevezetéséről, valamint az azzal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 15/2004. (XII.8.) rendelet módosításáról egységes szerkezetben az 5/2007. (VI.27.) rendelettel és 4/2012. (II.15.) rendelettel
18/2012.(XII.18.) Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról
Szabályozási terv 2012. Szabályzozási Terv 2012.
Szabályozási terv 2015. Szabályzozási Terv 2015
23/2012.(XII.18.) A települési képviselők tiszteletdíjáról
1/2013.(II.01.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2/2013.(II.01.) A közterületek rendjéről, valamint a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (Egységes szerkezetben az 1/2009 (I.28.) rendelettel)
4/2013. (III.20.) A szociális gondoskodás és ellátás helyi szabályairól szóló 8/2008. ( V.28.) rendelet módosítására
5/2013. ( IV.24.) A 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
7/2013. ( IV.24.) A szociális gondoskodás és ellátás valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól  szóló többször módosított 8/2008.(V.28.) sz. rendelet módosítására
8/2013. (VI.19.) A 2013. évi igazgatási szünetről
20/2013 (XII.18) Önkormányzati rendelet a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
121-4/2014 Határozat a helyi önkormányzat  képviselő-testület 2014. évben megválasztandó tagjainak számáról
121-5/2014 Határozat a nemzetiségi szavazókör kialakításáról
11/2014. (VI.19.) Önkormányzati rendelet a 2014. évi igazgatási szünetről
121-4/2014 Határozat a helyi önkormányzat  képviselő és polgármester választásnál, jelölt állításhoz szükséges ajánlások számáról
14/2014. (X.22.) Önkormányzati rendelet a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
16/2014. (XI.19.) Sajólád községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról
3/2017. (III.17.) Egyes anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól és az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

Rendezvények

Ládi körkép

Pályázatok

Közvilágítás

Képek

Napelem

Képek

Energetika

Képek

Facebook

Hírek

Hírek

Köszöntő

Köszöntő

Sajólád © Copyright 2015. Minden jog fenntartva!
Készítette: Czaga