Közérdekű információk

Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

A Polgármesteri Hivatal az alábbi szervezeti egységekre tagozódik:
 • Gazdálkodási pénzügyi feladatokat ellátó ügyintéző 3 fő
  1. Költségvetési ügyintéző: Makkainé Ládi Éva: a költségvetés előkészítésével, összeállításával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, állami támogatások visszaigénylése
  2. Pénzügyi ügyintéző:  Barna Erika: analitikai nyilvántartások vezetése, bérügyi nyilvántartás, könyvelés, házipénztárból kifizetések teljesítése, intézményeknél rendszeres leltározás végzése, óvodai, iskolai étkezési hozzájárulások beszedése, számlázása, bérleti díjak nyilvántartása, beszedése
  3. Adóügyi ügyintéző:Fuchs Andorné: adó megállapítása, kivetése, behajtása
 • Igazgatási feladatokat ellátó ügyintéző 3 fő
  1. Általános igazgatási ügyintéző: Bodnárné Gulyás Zsuzsanna (70/459-1714) ügyiratkezelés, titkársági, munkaügyi feladatok, testületi ülés jegyzőkönyveinek készítése, statisztikák készítése
  2. Szociális, általános igazgatási ügyintéző:Varga Józsefné: rendszeres szociális ügyek, mezőgazdasági ügyek intézése, üzletek működési engedélye, telepengedélyek kiadása
  3. Gyámügyi, anyakönyvi, népesség nyilvántartási ügyintézők:Bócsi Alexandra anyakönyvi ügyek, Bócsi Alexandra: gyermekvédelmi támogatások ügyei, szociális támogatási ügyek, utca, házszámjegyzék folyamatos karbantartása
 • Település üzemeltetését, fejlesztését ellátó ügyintéző 1 fő
  1. Építési, műszaki ügyintéző: Ördög Imre (70/459-1697)
 • Egyéb kisegítő, szolgáltató tevékenységet ellátó személyek:
 • Karbantartók:

  1. Csoportvezető: Varga Norbert  (70/459-1719)
  2. Kőműves
  3. Festő
  4. Villanyszerelő
  5. Gépkocsivezető, anyagbeszerző

  Kisegítő személyzet:

  1. Hivatalsegéd: Szatmáriné Dobsi Zsuzsanna
 • Tóth András Falugazdász:
 • Ügyfélfogadás ideje: Hétfőnként 8:30-10h-ig. Elérhetőség: 06-30/329-3052

Polgármesteri Hivatal hatásköre

 • Önkormányzati ügyek,
 • Önkormányzati hatósági ügyek,
 • Államigazgatási, hatósági feladatok

Bizottságok tagjai:

Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság:

Elnök:

 • Czaga János András

Tagok:

 • Princz Jánosné
 • Varga Norbert
 • Makrai Tamás

Egészségügyi - Szociális Bizottság:

Elnök:

 • Czaga Gábor

Tagok:

 • Varga Norbert
 • Furcsa Ferencné

Külsős tag(ok):

 • Szabó István

Alpolgármester:

 • Varga Norbert

Roma Nemzetiségi Önkormányzat:

Elnök:

 • Rontó András: 06-20/372-7231

Alelnök:

 • Mihalek József

Képviselő:

 • Hankó Ferenc

Sajólád Község Önkormányzatának hatályban lévő rendeletei és határozatai

Rendelet sorszám/év Tárgy Módosító rendelet sorszám/év
1/1999. (I.29.) Mezőőri szolgálat felállítása 4/2003. (II.19.) mód.
3/2001. (V.22.) Helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet
10/2001. (X.30.) Köztisztviselők szociális juttatásairól, és kegyeleti támogatásairól szóló rendelet
1/2002. (I.22.) A kötelező igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
14/2002. (XII.11.) Az Önkormányzat egészségügyi alapellátásaira vonatkozó körzeteinek kialakítása
20/2003. (XI.12.) Kitüntető címek, elismerések alapításáról, és adományozásának rendjéről
21/2003. (XI.12.) Magánszemélyek kommunális adója

3/2004. (II.13.) mód.

15/2007. (XII.19.) mód.

21/2011. (XII.21.) mód.

17/2013. /XI.20./ mód.

21/2011.XII.21.

2/2004. (II.13.) Környezetvédelmi Alap létrehozása
8/2004. (VI.03.) Lakásbérleti díjak megállapítása

19/2009. (XII.16.) mód.

15/2011. (IX.21.) mód.

11/2004. (X.15.) Közművelődés és nyilvános könyvtári feladatok ellátása
15/2004. (XII.8.) Talajterhelési díj bevezetéséről, adatszolgáltatás eljárási szabályiról szóló rendelet

5/2007. (VI.27.) mód.

19/2011. (XI.23.)  mód.

17/2012. (XI.22.) mód.

3/2005. (II.16.) Sajólád község Hulladékgazdálkodási Tervének elfogadása
5/2006. (II.17.) Fráter Gy. Általános Iskola képzési-térítési díjának megállapítása
14/2006. (IX.13.) A község Általános Rendezési Tervének elfogadása
8/2008. (V.28.) A szociális gondoskodás és ellátás valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelete

3/2009. (II.18.) mód.

13/2011. (IX.21.) mód.

4/2013. (III.20.) mód.

7/2013. ( IV.24.) mód.

1/2009. (I.28.) A közterületek rendjéről, valamint a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról
4/2009. (II.28.) A közterületek rendjéről
9/2009. (IV.01.) A helyi környezet védelméről, a köztisztasággal összefüggő tevékenységről
13/2009. (X.21.) A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus ügyintézéséről szóló 9/2005. (X.26.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
4/2010. (III.23.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2003.(XI.12.) sz. rendelet módosításáról
7/2010. (V.26.) A helyi piac működési rendjéről
8/2010. (VIII.18.) A 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi támogatás felhasználásáról
9/2010. (IX.22.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.24.).sz. rendelet módosításáról
10/2010. (IX.22.) A 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítéséről szóló 8/2010. (VIII.18.) sz. rendelet módosítására
12/2010. (X.19.) A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatának  módosításáról
5/2011.(II. 15.) A szociális gondoskodás és ellátás helyi szabályozásáról szóló 8/2008. ( V.28.)   rendelet módosításáról
6/2011.(III.23.) A házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről, valamint az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról
7/2011.(III.23.) A szociális gondoskodás és ellátás helyi szabályairól szóló 8/2008. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 11/2011. (VI.24.) mód.
8/2011.(III.23.) Önkormányzat rendelete az általa nyújtott támogatások rendjéről
10/2011. (VI.24.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2010.(XII.22) kormányzati rendelet módosításáról
11/2011. (VI.24.) Sajólád községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális gondoskodás és ellátás helyi szabályairól szóló 7/2011. (III.23.) rendeletének módosításáról
3/2011. (IX.21.) A szociális gondoskodás és ellátás helyi szabályairól szóló 8/2008. (V.28.) rendelet módosításáról
15/2011. (IX.21.) A lakásbérleti díjak megállapításáról szóló 19/2009.(XII.16) rendelet módosítására
16/2011. (IX.21.) A fenntartásában működő iskolában a művészeti oktatásért fizetendő térítési díj, tandíj és hangszerhasználati díj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól
19/2011. (XI.23.) A talajterhelési díj bevezetéséről, valamint az azzal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 15/2004. (XII.8.) rendelet módosításáról
21/2011. (XII.21.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2003. (XI.12.) sz. rendelet módosításáról
25/2011. (XII.21.) Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
4/2012.(II.15.) A talajterhelési díj bevezetéséről, valamint az azzal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 15/2004./XII.8./ rendelet módosításáról és kiegészítésérő
5/2012. (III.21.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
6/2012. (III.21.) A szociális gondoskodás és ellátás helyi szabályairól szóló 8/2008. (V.28.) rendelet módosítására
7/2012. (III.21.) A közkifolyók használatának rendjéről
10/2012.(V.16.) A szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
11/2012.(VI.20.) A közterületek rendjéről szóló 4/ 2009.(II.18.) sz. rendeletének módosítására
16/2012. (XI.22.) Az állattartás helyi szabályairól szóló 6/2009. /III.11./ önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
17/2012. (XI.22.) A talajterhelési díj bevezetéséről, valamint az azzal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 15/2004. (XII.8.) rendelet módosításáról egységes szerkezetben az 5/2007. (VI.27.) rendelettel és 4/2012. (II.15.) rendelettel
18/2012.(XII.18.) Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról
Szabályozási terv 2012. Szabályzozási Terv 2012.
Szabályozási terv 2015. Szabályzozási Terv 2015
23/2012.(XII.18.) A települési képviselők tiszteletdíjáról
1/2013.(II.01.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2/2013.(II.01.) A közterületek rendjéről, valamint a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (Egységes szerkezetben az 1/2009 (I.28.) rendelettel)
4/2013. (III.20.) A szociális gondoskodás és ellátás helyi szabályairól szóló 8/2008. ( V.28.) rendelet módosítására
5/2013. ( IV.24.) A 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
7/2013. ( IV.24.) A szociális gondoskodás és ellátás valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól  szóló többször módosított 8/2008.(V.28.) sz. rendelet módosítására
8/2013. (VI.19.) A 2013. évi igazgatási szünetről
20/2013 (XII.18) Önkormányzati rendelet a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
121-4/2014 Határozat a helyi önkormányzat  képviselő-testület 2014. évben megválasztandó tagjainak számáról
121-5/2014 Határozat a nemzetiségi szavazókör kialakításáról
11/2014. (VI.19.) Önkormányzati rendelet a 2014. évi igazgatási szünetről
121-4/2014 Határozat a helyi önkormányzat  képviselő és polgármester választásnál, jelölt állításhoz szükséges ajánlások számáról
14/2014. (X.22.) Önkormányzati rendelet a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
16/2014. (XI.19.) Sajólád községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi adókról
3/2017. (III.17.) Egyes anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól és az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről
11/2017.(X.25.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról

SAJÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE
Közbeszerzés tárgyaKözbeszerzés tervezett mennyiségeKözbeszerzésre irányadó eljárási rendTervezett eljárás fajtájaEljárás megindításának tervezett időpontjaSzerződés teljesítésének várható időpontja
1.Főzőkonyha fejlesztése és étkeztető kialakítása1Nemzeti eljárásrend Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontjanyílt2021. szeptember2021. negyedik negyedév
2.Főzőkonyha fejlesztése és étkeztető kialakítása1Nemzeti eljárásrend Kbt. 115.§nyílt2021. szeptember2022. harmadik negyedév
3.Önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelő fejlesztése Magyar Falu Program 32931303891Nemzeti eljárásrend Kbt. 115.§nyílt2021. november2022. harmadik negyedév

Rendezvények

Ládi körkép

Pályázatok

Csatlakozás az ASP rendszerhez


Tájékoztató

Vízrendezés

Tájékoztató

Közvilágítás

Képek

Napelem

Képek

Energetika

Képek

SZOCIÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZPONT KIALAÍTÁSA SAJÓLÁDON

Dokumentáció

B.A.Z. Megyei Kormányhivatal

Facebook

Hírek

Hírek

Köszöntő

Köszöntő

Sajólád © Copyright 2015. Minden jog fenntartva!
Készítette: Czaga